Warunki korzystania z Mobissimo.pl

Warunki określone poniżej (dalej nazywane "Warunkami") regulują korzystanie z usług świadczonych na niniejszej stronie internetowej, znajdującej się pod adresem WWW.MOBISSIMO.PL są one prawnie wiążące.
Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych warunków nie powinieneś odwiedzać ani korzystać ze strony Mobissimo, lub z jakichkolwiek informacji na niej zawartych.
Na korzystanie z tej strony zezwala się w chwili gdy, akceptujesz wszystkie wymienione poniżej warunki. Mobissimo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jeśli takowa sytuacja zaistnieje, zostaniesz o tym poinformowany. Umieścimy wówczas zaktualizowaną wersję niniejszego Regulaminu w naszym Serwisie. Każdy użytkownik odpowiedzialny jest za regularne przeglądanie tej strony pod adresemhttp://pl.mobissimo.com/terms_of_use.php.
Kontynuacja w korzystaniu z tej witryny stanowi Państwa aprobatę takiego sposobu na zmiany zawartych tu treści.


Ogólne zastosowanie ograniczenia

Wszystkie informacje, dokumenty, produkty, oprogramowanie i usługi oferowane na tej stronie, w tym znaki towarowe, logo, grafiki oraz obrazy ("Materiały") dostarczane są przez Mobissimo.
Mobissimo udziela ograniczonego prawa do wyświetlania, kopiowania jak i pobierania Materiałów umieszczonych na naszej stronie (www.mobissimo.pl) wyłącznie na potrzeby własne, pod warunkiem że:
(1) zarówno informacje o prawach autorskich (określone poniżej) oraz informacje o zezwoleniach pojawiają się w wyświetlanych, kopiowanych czy też pobieranych materiałach.
(2) Przedstawianie, kopiowanie lub pobieranie jest wyłącznie na użytek osobisty lub na wewnętrzny użytek informacyjny (informacje te nie mogą być przekazywane poza granice domu lub firmy, rozpowszechniane w mediach lub przekazywane osobom trzecim).
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ma prawa zmieniać, edytować lub poprawiać jakichkolwiek materiałów w jakikolwiek sposób.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków niniejsza ograniczona licencja wygasa automatycznie, bez powiadomienia, a użytkownik zobowiązany jest do zniszczenia jakichkolwiek elektronicznych lub drukowanych materiałów.
Użytkownik zgadza się nie reprodukować, przekazywać, wyświetlać lub rozpowszechniać wszelkich materiałów zawartych na stronie www.mobissimo.pl na jakimkolwiek innym serwerze lub na urządzeniach działających w oparciu o Internet, bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia firmy Mobissimo lub jej licencjodawców.
Poza przypadkami określonymi w niniejszym dokumencie, użytkownik nie ma prawa do ingerencji w materiały stron trzecich (patrz niżej), bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia firmy Mobissimo.


Treści osób/stron Trzecich

Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty, iventy lub inne informacje lub treści wyrażane lub udostępniane na tej stronie przez osoby trzecie (w tym zarówno naszych partnerów jak i użytkowników) są ich własnością. Mobissimo nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nasza firma nie prowadzi monitoringu poprawności, dokładności czy rzetelności opinii, porad, informacji lub oświadczeń zawartych na swojej stronie, autorstwa innego niż upoważnionych do zamieszczania ich pracowników Mobissimo.


Linki do Stron Trzecich

Ta witryna zawiera linki do innych witryn lub zasobów internetowych. Ponieważ Mobissimo nie ma kontroli nad zewnętrznymi witrynami, zasobami i wiadomościami tam umieszczanymi, nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik akceptuje to, że Mobissimo nie ponosi jakiejkolwiek winy za treści, reklamy, produkty i inne zamieszczane tam produkty w sposób zarówno pośredni jak i bezpośredni. Mobissimo nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkownika na stronach trzecich, bądź za straty spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem, poleganiem na treściach stron zewnętrznych w stosunku do Mobissimo. Zewnętrzne strony internetowe zazwyczaj posiadają własne zasady i warunki, wraz z polityką prywatności, na które Mobissimo nie ma żadnego wpływu. Regulują one wszystkie zasady jakie obowiązują na danych stronach trzecich.


Ujawnienie informacji

Każda sytuacja, w której niezbędne jest podanie twoich informacji osobistych, regulowana jest przez Politykę Prywatności naszej firmy. Będziemy ujawniać informacje osobiste w przypadku, gdy zaistnieje sytuacja, w której będziemy mieli podstawy wierzyć, że jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo lub organ rządowy. Nie będziemy sprzedawać informacji pozwalających na identyfikację przez inną firmę, organizację.
Za wyjątkiem sytuacji fuzji, konsolidacji, reorganizacji przedsiębiorstwa (lub nabycia wszystkich, bądź prawie wszystkich aktywów Mobissimo), w którym bezpośrednio uczestniczy Mobissimo. W takich sytuacjach nasza polityka prywatności nadal obowiązuje.


Polityka Prywatności

Korzystanie z serwisu oraz wszelkie informacje jakie są do nas dostarczane za pośrednictwem tej witryny są regulowane przez Politykę Prywatności Mobissimo. Dostępna jest ona na stronie http://www.mobissimo.com/privacy_policy.php


Dodawanie informacji

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za informacje i materiały, które przesyła do serwisu. To on, nie Mobissimo jest odpowiedzialny za ich treść, ich rzetelność, celowość, zgodność z prawami autorskimi. O ile nie jest stwierdzone wyraźnie inaczej w niniejszej umowie lub obowiązującej Polityce Prywatności, użytkownik zamieszczający na stronie informacje jest świadom ich jawnego charakteru. Użytkownicy serwisu świadomi powinni być również, że wszelkie treści jakie są dostarczane do Mobissimo, stają się własnością Mobissimo. Przesyłając informację na stronę Mobissimo, użytkownik przyznaje, że ma do nich w całości pełne prawa.


Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, marki, nazwy, logo oraz wzory znajdujące się na Mobissimo.pl lub inne użyte na tej stronie są własności. Mobissimo bądź ich prawowitych właścicieli. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać bądź używać jakichkolwiek znaków towarowych wyświetlanych w serwisie Mobissimo bez uprzedniej pisemnej zgody Mobissimo lub ich prawowitych wałcicieli. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje za niezgodne z prawem użycie znaków towarowych zawartych w treści na stronie Mobissimo. Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie, w tym wygląd strony, elementy tekstowe, projekt strony, grafika, zdjęcia, materiały audio lub wideo, jak również sposób ich montażu i układu, są wyłączną własnością Mobissimo lub jej licencjodawców (Copyright - prawa autorskie © 2002-2004 Mobissimo Travel Serach), chyba że ustalono inaczej.
Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, gdzie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, transmisja lub publikacja wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim oraz marek jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela.
Prawa autorskie, oraz podmiot odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich Mobissimo szanują własność intelektualną innych osób i zwracają się z prośbą do swoich użytkowników o przestrzeganie tej samej zasady.
Jeśli uważasz, że Mobissimo postąpiło w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy o dostarczenie na piśmie do wyznaczonego przedstawiciela Mobissimo zarzutu naruszenia praw autorskich zawierającego następujące informacje: (1) podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone; (2) opis przedmiotu chronionego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone; (3) opis miejsca na stronie, gdzie znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, (4) adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email; (5) oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, i że zakwestionowane wykorzystanie materiałów, rzekomo naruszających prawa autorskie, upoważnione jest przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo, oraz że (6) powyższe oświadczenie, sporządzone pod karą krzywoprzysięstwa, jest dokładne, i że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Podmiot odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich: Mobissimo, Inc. Attention: Webmaster 631 Howard Street Suite520 San Francisco, CA 94115.
W takich okolicznościach, zgodne z polityką Mobissimo jest usunięcie i/lub uniemożliwiony jest dostęp z serwisu Mobissimo do stron internetowych gdzie naruszane są prawa autorskie; usunięcie z serwisu abonentów i posiadaczy kont użytkownika, którzy w sposób ciągły naruszają prawa autorskie, oraz do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu z serwisu Mobissimo do stron, co do których zostały podjęte odpowiednie kroki w związku z naruszeniem praw autorskich Mobissimo w wynikach wyszukiwania, takich jak dodawanie niewłaściwych "meta - tagów".


Gwarancja

Użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się z faktem, że niniejsza witryna internetowa może zawierać pewne błędy, niedopatrzenia, nieaktualne informacje, które mogą wpływać na ostateczną jakość zawartych tu materiałów. Użytkownik potwierdza, że niektóre materiały mogły nie zostać poddane niezależnej weryfikacji lub uwierzytelnieniu. Skutkiem tego jest, że Mobissimo nie gwarantuje ani pełnej dokładności, ani aktualności wyświetlanych informacji. Co więcej Mobissimo nie ponosi odpowiedzialności za takie braki.
W trosce o firmę, Mobissimo nie udziela gwarancji co do jakości, przydatności, dokładności, niezawodności, dostępności, aktualności, prawdziwości informacji, materiałów zawartych na stronie. Wliczają się w to również jakiekolwiek zawartości trzecie w naszym serwisie.
MOBISSIMO NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ NARZĘDZI będzie przebiegać bez żadnych zakłóceń i błędów, lub że usterki te będą niezwłocznie naprawiane. Mobissimo nie gwarantuje również, że strony lub serwery na których jest zamieszczona, wolne są od wirusów, bądź innych szkodliwych dla użytkownika elementów. Wszystkie informacje i materiały są wyłącznie przeznaczone do użytku własnego. Wszelkie wnioski i reklamacje bazujące na powyższych powodach zażaleń będą odrzucane.


Ograniczenie odpowiedzialności

Ani Mobissimo, ani żaden z jej partnerów, przedstawicieli, stowarzyszonych podmiotów, osób trzecich, dostawców usług lub/i treści nie będą ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku opóźnień lub braku możliwości korzystania ze stron naszych partnerów, bądź jakiejkolwiek zewnętrznej strony do której odsyła Mobissimo.
Jeśli warunki tu zawarte nie są zgodne z twoim oczekiwaniami, jedynym wyjściem jest zaprzestanie użytkowania strony www.mobissimo.pl. Ponieważ niektóre przepisy nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za poniesione przez klienta szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć realnego zastosowania.


Odszkodowania

Użytkownik zobowiązuje się nie działać swoimi roszczeniami na szkodę Mobissimo, jej podmiotów stowarzyszonych, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i pośredników. Zobowiązanie to ogranicza się do uwzględnionych przez prawo legalnych wysokości odszkodowań wynikających z (1) korzystania z witryny i/lub z połączenia ze stroną, (2) naruszeniem praw innych osób oraz niniejszego Regulaminu, naruszenia własności intelektualnej, naruszenia prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub (3) wszelkiego naruszenia praw własności intelektualnej przez inne osoby używające konta przypisanego do kogoś innego.


Uogólnienie

Firma Mobissimo obsługuje, oraz kontroluje swój serwis ze swojej siedziby w San Francisco w Kalifornii i nie gwarantuje, że wszelkiego rodzaju materiały lub informacje stron trzecich zawarte na stronach serwisu Mobissimo są właściwe lub dostępne będą do wykorzystania w krajach innych niż Stany Zjednoczone.
Korzystając z serwisu Mobissimo, ponosisz pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym, wliczając ale nie ograniczając się do eksportu i importu przepisów obowiązujących w innych krajach w odniesieniu do materiałów zawartych na stronach serwisu. Warunki te skierowane są do każdego użytkownika serwisu Mobissimo i nie mogą być przekazywane lub przypisane do kogokolwiek bez pisemnej zgody Mobissimo. Wszelkie próby przekazania lub przypisania tych warunków będą nieważne bez pisemnej zgody Mobissimo. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, wówczas taki przepis/y interpretuje się, jeśli to tylko możliwe z uwzględnieniem intencji stron. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy. Niezdolność Mobissimo do egzekwowania któregokolwiek prawa lub przepisu niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia, chyba że zostało przyznane przez Mobissimo i przyjęte na piśmie. Warunki te obejmują całość umowy pomiędzy użytkownikiem i Mobissimo i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoległe negocjacje, dyskusje i umowy, jeśli w ogóle takie, dotyczące przedmiotu zostały zawarte między stronami.